About
Duoc xay dung tu nam 1992, An Thai tap trung vao kinh doanh san pham Phu tung xe tai. Trai qua hon 30 nam phat trien, An Thai hien tro thanh nha nhap khau va phan phoi phu tung xe tai hang dau Viet Nam. Khong chi dung lai o mo hinh phan phoi linh kien phu tung, An Thai con phat trien trong linh vuc san xuat tam bua tai Viet Nam. Nha may san xuat tam bua nam tai vi tri dac dia gan Ha Noi, Hai Phong va duoc trang bi cong nghe duc tu dong va may CNC tien tien nhat. Cac san pham tam bua chu luc dung cho cac dong xe My, Nhat Ban va Trung Quoc voi cong suat hang nam len den 60.000 chiec.
#Phutungoto #PhutungotoTrung Quoc #Phutungxetai #PhutungxetaiTrungQuoc #PhutungXetainang #PhutungXeben #PhutungXetaithung #PhutungxeotoTrungQuoc #tambua #tambuaxetai #tambuaoto
Thong tin chi tiet:
Website:
https://anthaiautoparts.com/
Email: anthaiautoparts@gmail.com
Phone: 0913.340.686
Dia chi: 288 Tran Thai Tong, Tp. Thai Binh, Tinh Thai Binh
https://www.google.com/maps/place/288+Tr%E1%BA%A7n+Th%C3%A1i+T%C3%B4ng,+Ti%E1%BB%81n+Phong,+Th%C3%A1i+B%C3%ACnh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@20.4503417,106.3314235,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135e4d822e4fde9:0x4b43bff4481af79c!8m2!3d20.4503367!4d106.3339984!16s%2Fg%2F11gh2rbwb2?hl=vi-VN&entry=ttu
https://www.facebook.com/CongtyAnThai
https://x.com/anthaiautoparts
https://www.pinterest.com/anthaiautoparts/
Comments
Issues with this site? Let us know.