About
"Công ty Bê tông Tuoi Mi?n Nam dã du?c sáng l?p và phát tri?n b?i nh?ng chuyên gia có kinh nghi?m trong linh v?c cung c?p bê tông tuoi và bê tông thuong ph?m cho các công trình xây d?ng. Công ty dã không ng?ng kh?ng d?nh thuong hi?u c?a mình không ch? t?i TPHCM mà còn ? các t?nh thành lân c?n nhu Bình Duong, Bình Phu?c, Ð?ng Nai, Tây Ninh, và Vung Tàu.
Thông tin chi ti?t:
Website: https://betongmiennam.net/
Ð?a ch?: 63/75 Luu Tr?ng Lu, P.Tân Thu?n Ðông, Qu?n 7, TPHCM
Phone: 0898 868 268
Email: betongmiennam0203@gmail.com
#betongmiennam #betongtuoi #dobetong #betongmienam.net #betongthuongpham #giabetongtuoi"
Comments
Issues with this site? Let us know.