About
"Công Ty TNHH Vinameed Vi?t Nam là nhà th?u co di?n l?nh t?i Hà N?i v?i các s?n ph?m chính bao g?m:
C?a gió - mi?ng gió: C?a gió nh?a, c?a gió nan b?u d?c, c?a gió nan T, nan Z, c?a gió slot, c?a gió khu?ch t?n, c?a gió nan th?ng, c?a gió ngh? thu?t,...
?ng gió: ?ng gió tròn, ?ng gió vuông, ?ng gió m?m, h?p ?ng gió, ph? ki?n ?ng gió,...
V?t tu HVAC: N?i ?ng gió, mang xông ?ng gió, dai xi?t ?ng gió m?m, gioang cao su dán ?ng gió, cut tròn 90 d?, chuy?n hu?ng gió dàn nóng di?u hòa,...
Chúng tôi v?i nhi?u nam kinh nghi?m cùng d?i ngu nhân viên tr? chuyên nghi?p, trình d? cao, nang d?ng, dã thi công r?t nhi?u công trình l?n nh? ? Hà N?i và r?t nhi?u t?nh thành trong c? nu?c.
Website: https://thonggio.vn/
Ð?a ch?: Li?n k? TT16.18, KÐT Sinh Thái Xuân Phuong Tasco, P. Xuân Phuong, Q. Nam T? Liêm, Hà N?i
Hotline: 0948 055 655 - 0936 263 260
Email: vinameed@vinameed.vn
#cuagio #mienggio #thonggio #vattuhvac #onggio #vinameed #congtyvinameed
Comments
Issues with this site? Let us know.