About
L?ch thi d?u bóng dá là b?ng ho?c danh sách các tr?n d?u bóng dá du?c lên k? ho?ch tru?c theo ngày và gi? c? th?. L?ch thi d?u thu?ng du?c công b? b?i các t? ch?c qu?n lý gi?i d?u, câu l?c b?, ho?c liên doàn bóng dá d? thông báo cho ngu?i hâm m?, c?u th?, hu?n luy?n viên và các bên liên quan v? th?i gian và d?a di?m c?a các tr?n d?u.
Website: https://tylekeo.gg/lich-thi-dau/
Comments
Issues with this site? Let us know.